• Neurologia

  zajmuje się schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Podstawową metodą diagnostyczną jest badanie, w trakcie którego lekarz neurolog obserwuje poszczególne nieprawidłowości u badanego pacjenta starając się połączyć je w sprecyzowany zespół objawów.

 • Psychiatria

  zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Diagnostyka psychiatryczna oparta jest na formalnych kryteriach diagnostycznych przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia. Leczenie obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię.

 • Psychologia

  Psychologia jest nauką zajmującą się prawami rządzącymi psychiką i zachowaniem człowieka. Bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.

 • Logopedia

  jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju oraz usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.

 • Neurologopedia

  zajmuje się terapią dzieci i dorosłych, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

 • Pedagogika

  jest nauką o wychowaniu i kształceniu oraz formach organizacji procesu wychowawczego. Służy diagnozie i terapii nieprawidłowości rozwojowych.

 • Integracja sensoryczna

  zajmuje się zachodzącym w układzie nerwowym procesem organizacji wrażeń zmysłowych. Prawidłowa integracja bodźców docierających do człowieka pozwala na odpowiednie, adekwatne do sytuacji reagowanie, zaś jej zaburzenia wywierają negatywny wływ na uczenie się, zachowanie oraz rozwój emocjonalno – społeczny.

 • Dietetyka

  zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz zapobieganiem chorobom zależnym od odżywania. W centrum zainteresowania dietetyki jest kontrolowanie jakości produktów żywieniowych w celu dostosowania racjonalnego odżywania.

 • Fizjoterapia

  to zespół metod ukierunkowanych na zapobieganie postępowi i nawrotom chorób związanych z zaburzeniami ruchowymi, usuwaniu rozmaitych dolegliwości oraz przywracaniu sprawności fizycznej.

 • Fizjoterapia uroginekologiczna

  zajmuje się leczeniem oraz profilaktyką problemów związanych głównie z dolegliwościami kobiecymi m.in. nasilone bolesne miesiączkowanie, endometrioza, obniżenie narządów miednicy, nietrzymanie moczu.

 • Trening umiejętności społecznych

  jest oddziaływaniem, które ma na celu naukę m.in. reagowania na własne emocje, komunikowania się w innymi ludźmi, czy współpracy w grupie. Celem treningu jest poprawa funkcjonowania człowieka wśród innych ludzi.

 • Trening uwagi

  jest ukierunkowany na poprawę koncentracji uwagi oraz innych innych funkcji poznawcych wpływających na proces uczenia.

 • Dogoterapia

  to terapia z udziałem psa, która ksztaci zwiększoną wrażliwość na uczucia oraz sprzyja rozwojowi emocjonalnemu w okresie kryzysu. Wykorzystywana jest w edukacji i terapii dzieci i młodzieży oraz terapii osób u kórych obserwujemy nieprawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny

 • Biofeedback

  trening Biofeedback to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu zmian fizjologicznych organizmu. Stosowana jest w leczeniu różnych schorzeń takich jak ADHD, depresja, padaczka, problemy ze snem, zaburzenia koncentracji, rehabilitacja po uszkodzeniach mózgu.